Главная
Ru Md 

Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
147 m.p. B35
Proiectare: 558.6 €
Construcţie: 32340 €

Best work image
177 m.p. B74
Proiectare: 654.9 €
Construcţie: 44250 €

Best work image
140 m.p. A33
Proiectare: 588 €
Construcţie: 30800 €

Best work image
123 m.p. A30
Proiectare: 516.6 €
Construcţie: 27060 €

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163 
din  09.07.2010
modificat 04.04.13
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Capitolul II
CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
 
Articolul 3. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare
    (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaborează şi se emite în baza cererii, la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:
    a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, însoţit de planul cadastral şi/sau planul imobilului;
    b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
    c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
    d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;
    e) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
    f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    g) avizul de expertiză arheologică emis de Agenţia Naţională Arheologică.
    (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
    (3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
    (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1),  originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).
    (5) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.
   
Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare 
    (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.
    (2) În lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de pompieri şi salvatori), INCP „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia municipiului Chişinău), IMP „Chişinăuproiect” (pentru municipiul Chişinău), va servi drept temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare. 
    (3) Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) se pune în seama emitentului.
    (4) Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) vor examina schemele de amplasare şi vor elibera avizele respective în cel mult 5 zile lucrătoare.
    (5) Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) vor elibera avizele gratuit.
    (6) În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie. 
    (7) Avizele solicitate de către emitent conform alin. (6) se vor elibera gratuit  în cel mult 10 zile lucrătoare. În caz de depăşire a termenului stabilit, avizul va fi considerat ca fiind pozitiv.
    (8) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
   
Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare şi valabilitatea acestuia 
    (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
    (2) În cazul elaborării certificatului de urbanism pentru proiectare în condiţiile art. 4 alin. (2) şi (6), termenul de emitere nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.
    (3) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului.
    (4) La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.
    (5) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după avizarea de către arhitectul-şef a documentaţiei de proiect în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare),  faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare.
   
Articolul 6. Conţinutul certificatului de urbanism pentru proiectare
    (1)   Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:
    a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:   
    – situarea terenului în intravilan sau în extravilan;
    – dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului  şi servituţile care îl grevează;
    – extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra  imobilului/terenului  (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);
    – statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;
    [Art.6 al.(1), lit.a) modificată prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
    b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:
    – folosinţa actuală;
    – reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;
    c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:
    – echiparea cu reţele edilitare;
    – caracteristica geotehnică a terenului;
    – lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;
    – construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;
    d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:
    – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului; 
    – capacitatea construcţiei preconizate;
    – dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;
    – alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile  adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;
    – înălţimea construcţiei;
    – aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.); 
    – circulaţia pietonilor  şi  a autovehiculelor, accesele şi  parcajele necesare;
    – procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
    – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);
    – necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.
    (2) La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa:
    a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia;
    b) avizul sanitar;
    c) avizul ecologic;
    d) avizul serviciului pompieri şi salvatori.
    (3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin. (2). 
Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
129 m.p. A20
Proiectare: 541.8 €
Construcţie: 28380 €

Best work image
172 m.p. B100
Proiectare: 636.4 €
Construcţie: 37840 €

Best work image
240 m.p. C53
Proiectare: 816 €
Construcţie: 50400 €

Best work image
174 m.p. B20
Proiectare: 643.8 €
Construcţie: 38280 €