Главная
Ru Md 

Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
216 m.p. C47
Proiectare: 756 €
Construcţie: 45360 €

Best work image
229 m.p. C68
Proiectare: 778.6 €
Construcţie: 48090 €

Best work image
215 m.p. C61
Proiectare: 752.5 €
Construcţie: 40850 €

Best work image
541 m.p. F59
Proiectare: 1082 €
Construcţie: 113610 €

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163 
din  09.07.2010
modificat 04.04.13
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Capitolul V
AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire 
    (1) Autorizaţia de construire (anexa nr. 3) se emite în baza cererii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
    b) certificatul de urbanism pentru proiectare; 
    c) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef; 
    d) avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;
    e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 
    f) contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant;
    g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    h) certificatul de descărcare de sarcina arheologică, în cazul terenurilor cu patrimoniu arheologic.
    (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. c), care se prezintă doar în original. 
    (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie  solicitantului (beneficiarului).
    (5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza  primirea setului de documente la momentul depunerii cererii. 
    (6)  Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de construire se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este  în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii.
    (7)  La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.
    (8) Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte aceste reglementări. 
    (9) Lucrările  de  intervenţie urgentă, în  cazuri  de forţă majoră, se autorizează imediat, urmînd ca documentaţia de proiect  să fie definitivată pe parcursul executării lucrărilor.
    (10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii pentru informare.
 
Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire
    (1) Autorizaţia de construire va cuprinde date privind:
    a) locul amplasării imobilului/terenului;
    b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de construcţie;
    c) instituţia de proiectare;
    d) termenul de începere a lucrărilor de construcţie;
    e) durata executării lucrărilor de construcţie.
    (2) Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:
    a) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);
    b) protecţia proprietăţilor din vecinătate;
    c) protecţia mediului;
    d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.
   
Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire
    (1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:  
    a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă  nu se modifică forma acestora;
    b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare  şi exterioare, dacă se  păstrează forma şi dimensiunile golurilor;  
    c) lucrări de finisări interioare;
    d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice; 
    e) înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
    f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
    g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
    h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infra­structurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei; 
    i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire; 
    j) instalarea mobilierului urban;
    k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
    l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.
   
Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata executării lucrărilor de construcţie
    (1) Emitentul autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a  lucrărilor de construcţie de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia. 
    (2) Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 12. 
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
    (4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de construire rămîne valabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat  autorizaţia  în cauză despre intrarea sa în posesiune.
    (5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.
    (6) În cazul în care lucrările încep în termenul stabilit conform alin. (1) şi (3), autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.
    (7) Autorizaţia de construire se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
   
Articolul 16. Obţinerea unei noi autorizaţii de construire
    În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire în condiţiile prezentei legi, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii. 

Capitolul VI
AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE
    
Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare
    (1) Autorizaţia de desfiinţare (anexa nr. 4) se emite în baza cererii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
    b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef; 
    c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 
    d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
    e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;
    f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
    g) avizul de expertiză arheologică pentru determinarea prezenţei/lipsei vestigiilor arheologice, emis de Agenţia Naţională Arheologică.
    (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentului prevăzut la lit. b), care se prezintă doar în original. 
    (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).
    (5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
    (6)  Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de desfiinţare se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul)  este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii.
    (7)  La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de desfiinţare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.  
   
Articolul 18. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare
    Autorizaţia de desfiinţare va cuprinde date privind:
    a) locul amplasării imobilului supus desfiinţării;
    b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de desfiinţare;
    c) instituţia de proiectare;
    d) termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare; 
    e) durata executării lucrărilor de desfiinţare.
    
Articolul 19. Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare şi durata executării lucrărilor de desfiinţare
    (1) Emitentul autorizaţiei de desfiinţare stabileşte termenul de începere a  lucrărilor de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.
    (2) Neînceperea lucrărilor de desfiinţare în termenul stabilit prin autorizaţia de desfiinţare duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 17.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de desfiinţare nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare  poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
    (4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de desfiinţare rămîne valabilă cu  toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar  noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.
    (5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de desfiinţare în baza proiectului de organizare a lucrărilor de desfiinţare. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
    (6) Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), altul se păstrează în arhiva emitentului, al treilea se transmite oficiului cadastral teritorial. 
    
Articolul 20. Lucrări care se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare
    Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.
Publicity1 Publicity1

Cele mai bune proiecte:

Best work image
151 m.p. B52
Proiectare: 573.8 €
Construcţie: 37750 €

Best work image
153 m.p. B66
Proiectare: 581.4 €
Construcţie: 38250 €

Best work image
235 m.p. C52
Proiectare: 799 €
Construcţie: 49350 €

Best work image
378 m.p. E27
Proiectare: 1020.6 €
Construcţie: 79380 €